Preloader image

Polityka prywatności

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem witryny internetowej www.lipowewzgorza.pl.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych są Lipowe Wzgórza Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworska 77, 34-324 Lipowa, REGON: 240342447, NIP: 5532347698. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się:

 • poprzez pocztę tradycyjną na podany adres siedziby Firmy,
 • poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: rodo@lipowewzgorza.pl

Pozyskanie danych i cel przetwarzania

Dane osobowe, jakie mogą zostać pozyskane przez Administratora za pośrednictwem tej witryny, to dane Klientów/Kontrahentów przekazane poprzez kontakt e-mail i telefonicznie na służbowe adresy wymienione w zakładce „Kontakt”, lub poprzez formularz kontaktowy.

Administrator przetwarza dane w celach:

 • Realizacji umowy/zlecenia, lub wykonania wszelkich czynności poprzedzających zawarcie umowy/wykonanie zlecenia; podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w stosunku do klientów indywidualnych lub osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze), a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w stosunku do osób działających w imieniu lub na rzecz Kontrahentów (uzasadniony interes Administratora polega na możliwości realizacji czynności przed podpisaniem umowy i realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy
  z Kontrahentem);
 • Udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy; podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na umożliwieniu drogi kontaktu i możliwości odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi drogę kontaktu i realizację czynności związanych z umową/zleceniem.

Szczegóły odnośnie danych osób tylko przeglądających stronę znajdują się w rozdziale „Cookies”.

Przekazywanie danych i okres przetwarzania

Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem witryny www.lipowewzgorza.pl nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG) i nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom jedynie w przypadku kiedy Administrator jest do tego zobowiązany przepisami prawa lub na podstawie stosownych umów powierzenia danych, w szczególności w zakresie usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług prawnych lub doradczych.

Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:

 • w przypadku realizowanych usług – przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. do zawarcia i realizacji umowy/wykonania zlecenia i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy/zlecenia i przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zlecenia.
 • W przypadku formularza kontaktowego – do czasu odpowiedzi na zapytanie i realizacji zadań wynikających z zapytania, a następnie mogą być przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń.

Prawa użytkownika

Na podstawie RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. Dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeśli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. Do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. Do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. Do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeśli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. Do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 6. Do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 7. Do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 8. Do cofnięcia zgody – w zakresie danych, na przetwarzanie których została wyrażona zgoda – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa
i w jakim zakresie chce skorzystać.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://www.uodo.gov.pl/p/kontakt,
 3. Telefonicznie: (22) 531 03 00.

Cookies

Witryna www.lipowewzgorza.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie. Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies jedynie w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika. Pliki te rozpoznają urządzenie użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informację o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny.

Bezpieczeństwo danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne dla ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Data aktualizacji: 01.07.2019 r.